În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

 

Riscuri financiare

În lumea contemporană gestiunea afacerilor la întreprinderi şi organizaţii este tot mai des asociată cu existenţa unor riscuri financiare. Asigurarea riscurilor financiare le permite întreprinderilor să se protejeze împotriva acestora şi să-şi planifice cu certitudine dezvoltarea afacerii sale.

Producţia şi comercializarea mărfurilor, prestarea de servicii, tranzacţiile marfă-bani, proiectele investiţionale şi inovaţionale – aceste multiple activităţi presupun utilizarea resurselor financiare, astfel încât întotdeauna persistă riscul pierderii totale sau parţiale ale acestora, cât şi pierderea parţială a venitului aşteptat.

Asigurarea riscului financiar este o asigurare a intereselor patrimoniale ale Asiguratului în cazul neexecutării angajamentelor contractuale din partea contragentului de afaceri al Asiguratului. Riscurile în acest caz pot fi următoarele: neplata, neonorare, nerambursarea, nelivrarea etc. Cazurile asigurate pot surveni în urma falimentului contragentului, neîncadrării în termene, nerespectării condiţiilor, riscurilor politice, etc.

În cadrul întocmirii contractelor de asigurare a riscurilor financiare, de regulă, Asigurătorii analizează angajamentele contractuale ale contragenţilor, raportarea contabilă şi indicatorii balanţei întreprinderii asiguratului.

 

Asigurarea răspunderii realtorului

Obiectul asigurării constituie interesele patrimoniale ale asiguratului (firmei de realtor), care nu contravin legislaţiei, ce ţin de obligaţia celui din urmă în condiţiile prevăzute de legislaţie, de a compensa prejudiciul real, cauzat unor terţi (clienţi) ai asiguratului, iar ca urmare a unei erori profesionale neintenţionate a asiguratului în procesul desfăşurării activităţii de realtor.

Evenimentul asigurat reprezintă cazul de apariţie a răspunderii asiguratului, în baza căruia a intrat în vigoare hotărârea instanței civile cu privire la pretențiile clientului asigurat sau pe baza afirmațiilor făcute de asigurat în afara instanței și acceptate de către asigurat și asigurător în mod rezonabil, cu privire la repararea prejudiciului material care a fost produs din cauza unei erori profesionale, în cadrul exercitării de către asigurat a atribuţiilor sale de specialitate sau a fişelor de post.

 

Asigurarea răspunderii evaluatorilor

Obiectul asigurării constituie interesele patrimoniale ale evaluatorilor, legate de angajamentul acestuia în condiţiile prevăzute de legislaţie, de a compensa prejudiciul real, cauzat unor terţi şi care este consecinţă a unei erori neintenţionate a evaluatorului în procesul desfăşurării activităţii sale profesionale.

În plus, asiguratul suportă toate cheltuielile de judecată în dosarele privind repararea prejudiciului, cauzat de către evaluator unor terţe persoane în urma survenirii evenimentului asigurat.

Riscuri asigurate:

  • nerespectarea cerinţelor standartelor de evaluare, standartelor şi reglementărilor privind activitatea de evaluare, erori şi omiteri, comise în procesul evaluării, care au condus la denaturarea rezultatelor evaluării;
  • erori comise în cadrul efectuării măsurătorilor şi calculelor;
  • pierderea neintenţionată şi distrugerea documentelor, intrate de la persoanele terţe pe parcursul realizării evaluării obiectului de evaluare.

Despăgubirea de asigurare poate include:

  • pierderea reală cauzată intereselor patrimoniale ale persoanelor terţe;
  • venitul ratat, suportat de către persoane terţe din cauza supraplăţii impozitelor ca urmare a supraevaluării mărimii bazei impozitate;
  • cheltuieli aferente prestabilirii circumstanţelor evenimentelor asigurate şi gradului de culpabilitate a Asiguratului, precum şi cele aferente apărării extrajudiciare a intereselor Asiguratului în cazul prezentării cererilor de despăgubire în legătură cunaceste evenimente, inclusiv cheltuieli pentru plata serviciilor oferite de către experţii antrenaţi.

 

 

Asigurarea răspunderii directorilor şi managerilor

În cazul în care Dvs. exercitaţi funcţii de director general, director general adjunct, membru al consiliului de directori sau al unui alt organism de administraţie, atunci în cadrul gestionării activităţii economice a întreprinderii (SA sau SRL) Dvs. vă puteţi confrunta cu pretenţii din partea acţionarilor (asociaţilor) societăţii, autorităţilor de stat, creditorilor, angajaţilor companiei sau altor persoane terţe dacă aţi cauzat un prejudiciu real sau presupus.

Dacă Dvs. sunteţi proprietarul (sau unul dintre proprietarii) companiei, atunci în cadrul desfăşurării activităţii economice a companiei, prin acţiunile organelor de administraţie, pot fi cauzate daune Dvs. sau companiei.

Aceste daune sunt acoperite prin contracte de asigurare a răspunderii directorilor şi managerilor.

Conform contractului de asigurare, se compensează cheltuielile directorilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru apărare, în legătură cu cererea acţionată împotriva acestora (pretenţii în scris, cereri de chemare în judecată, proceduri judiciare şi anchete, inclusiv cele penale). Iar dacă se va stabili răspunderea patrimonială a directorilor şi persoanelor funcţii, atunci se vor repara prejudiciile cauzate persoanelor terţe.